Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Anthony Hopkinsnál is láthatunk hollókat Odin mellett 2011-ben.
Odin trónusa 10 lépcsőfokos (Nap, Univerzum, Örökkévalóság) és 7 lépcsőfok vezet a trónushoz. 7 chakra, Nap/Krisztus tudat.
                   ODIN
Odin 2 hollója Huginn (gondolat) és Muninn (emlékezet, elme) http://en.wikipedia.org/wiki/Huginn_and_Muninn , melyek az információt szállítják Odinhoz.
A hollót többnyire kellemetlen események hírhozójának vélik, Észak-Amerikában azonban a bölcsesség és a ravaszság jelképe volt. Megtalálható Mátyás Királynál, a pilisi Pálos rend címerében, stb. A Pálos címerben a pálmafa és az oroszlán középpontjában, amik Napszimbólumok.
                                 CÍMER PÁLOS
A germán és skandináv hadvezérek olykor megpróbálták hatalmukba vonni a hollókat, és mágikus erejüket a saját szolgálatukba állítani. A velük szembenállók számára rémületet keltett az ellenségük oldalán megjelenő hollók, tekintve halálhírnök szerepüket. Az alkímiában a pelikán a halált jelképező holló ellenfele, így a feltámadás szimbóluma is. A kereszténységben a pelikán az önfeláldozás, vagyis Krisztus jelképévé vált, ugyanis a néphit szerint saját vérével táplálja fiókáit.
 
Grandpierre és ODIN AZ EGY TÁLTOSA: http://www.grandpierre.hu/200709/Kar6fej.htm
Honnan ered, és mit jelenthet az Yggdrasil szó? Meglepő, de a lovas népek jelképrendszeréből. Legáltalánosabban elterjedt értelmezése szerint az „ygg” jelentése megegyezik a skandináv mitológia főhősének nevével, Odin-éval, a „drasil” pedig azt jelenti: táltos. Yggdrasil így azt jelenti: Odin táltosa. Ha így van, kérdés marad, mit jelenthetett eredetileg Odin neve? Odin nevének értelmezésében segítségünkre lehet a tény, hogy Yggdrasil jelentését ismerjük, és ez: Világfa.
Hogyan lehet Odin táltosa, egy mozgó, vágtázó táltos ugyanakkor Világfa? A fák egyik jellemző tulajdonsága, hogy nem képesek helyváltoztató mozgásra. Itt tehát látszólag ellentét feszül. Az ellentét feloldását abban találhatjuk meg, hogy a Világfa nem mindenben olyan, mint a szokásos fák. A Világfa maga a Világegyetem, és a Világegyetem maga az örök változás és változatlanság egysége. Ha a táltos, ahogy meséinkben is, röpítő erő, akkor a Világfában is kell lennie röpítő erőnek. Tudjuk, hogy minden fában van a röpítő erőhöz hasonló, hiszen a fa testnedveit csakis egy hasonló mozgatóerő képes eljuttatni a fa tetejéig. A fa mozgatóereje a fa éltető ereje. Ha a Világfa, vagyis a norvég mitológiában Yggdrasil jelentése: Odin táltosa, akkor ez az elnevezés a Világfa mozgatóerejére, vagyis a Mindenség életerejére utal.
6.3. Yggdrasil segítségével fény derül a Világfa pontosabb jelentésére
A Mindenség életereje abban különbözik az emberi, főként az egyéni életerőtől, hogy semmi sincs, ami akadályozhatná, mert a Mindenségen kívül nem létezik semmi. Ezért ellenállhatatlan. S ha ellenállhatatlan, akkor elragadó, s ha elragadó, akkor lenyűgöző. Megtáltosító. Táltos-erő. Ez a táltos-erő a mai társadalmak emberében többnyire lappang, van úgy, hogy egész életen át, anélkül, hogy valaha is teljes fényében, vagy akárcsak érdemi részében kifejezésre jutna. Az igazi, teljes élethez azonban elengedhetetlen a teljes életerő felélesztése. A teljes életerő felélesztéséhez való ragaszkodás az élet teljesebb, merészebb vállalását jelenti a modern embernek a fogyasztói világban engedélyezett életfelfogásnál. Ez a teljesebb, kozmikus életerő a kulcs az elidegenedés legyőzéséhez, emberi énünk felébresztéséhez az évszázados Csipkerózsika-álomból. Yggdrasilnak, a Világfának, és az őket jelképező karácsonyfának életfontosságú üzenete van a mai ember legbelsőbb énje számára. Yggdrasil neve azt is jelenti számunkra, hogy a Világfa szoros értelemben véve nem maga a Világegyetem, anyagával és természettörvényeivel együtt, hanem, pontosabban, a Világegyetem életereje, a Mindenség biológiai alaptörvénye.
6.4. A Nap és a Világfa életerejének azonossága
De még mindig előttünk áll Yggdrasil első szavának, Ygg jelentésének rejtélye. Honnan nyeri a táltos életerejét? Megállapíthatjuk abból, hogy miből táplálkozik a táltos: parazsat eszik (lásd a Parazsat evő paripa című fejezetünket). Mivel a ló nem eszik parazsat, a táltosló csakis olyan lény lehet, amelyiknek segít a parázs – és ennek nyomán kiderítetjük, hogy a táltos a Nap életerejének jelképe. Ha Odin táltosa a Nap életerejének jelképe, akkor már csak az a kérdés, hogy mi a kapcsolat Odin táltosa és Yggdrasil, a Nap életereje és a Világegyetem életereje között. A Nap a Világegyetem hozzánk legközelebbi csillaga, tehát a Világfa egyik világa, egyik gyümölcse, aranyalmája. A Világfa jelképe azt fejezi ki, hogy minden levelét, gyümölcsét egy és ugyanazon éltető erő táplálja. A Nap és a Világegyetem életereje egy és ugyanazon éltető erő, maga a kozmikus életerő, ami magától él, öntevékeny. A Boldogasszony karján ülő gyermek-király, a Nap Boldogasszonytól kapja meg a Mindenséget összetartó életerőt. Ez a bensőséges kapcsolat fejeződik ki karácsony nevének eredeti jelentésében a Kör-Anya (Koros-An) jelentésben is.
6.7. Odin nevének megfejtése: az EGY táltosa
Mit jelenthet Odin neve? Tény, hogy alakra megegyezik a szláv „odin” szóval, a d után lágyság-jellel, melynek jelentése: egy. Az orosz „odin” szó kiejtése: ágyin. Tény, hogy az a hangalak közeli a magyar „egyen”, „egyen”-lő szavakhoz, melyek jelentését a szótő, az egy adja. Lehet, hogy Odin nevének eredeti jelentése: Egy? Ha igen, akkor újabb érdekes alaki egyezést jelent, hiszen az Ygg és az Egy alakra hasonlóak. Egy szavunkban ráadásul ott rejlik az Ég, az ige, az igaz, az egész szavak szótöve, tehát egy i-s alak is. Egy szavunk Ég jelentése pedig tartalmilag, jelentésében is közeli a Világfához. Így jutunk el az Yggdrasil szó „Az Egy táltosa” értelmezéséhez.
Az Yggdrasilt mint örökzöld  életfát éltető szent méz itatja át (a költészet méze). Yggdrasil nevét gyakran hozzák kapcsolatba Odin önkéntes, kilenc napon át tartó önsanyargatásával. A monda szerint Odin Yggdrasil-ra szegeztette magát, és kilenc napon át nem vett magához táplálékot, és ezen „sámán”- szertartás révén avatódott be a magasabb tudásba, s szerezte meg a runa-(rovás)írás ismeretét. Talán ez az elnevezés is hangsúlyozza, hogy az Yggdrasil olyan út, amelyen át az istenné magasztosult sámán (mágus) (mint amilyen részben Odin is) az egyik világból a másikba megy át. S ha Yggdrasil az Egy táltosa, akkor nemcsak az egyik világból utazik Odin a másikba, hanem a földi világból az Ég világába, az Egy világába, ahol minden Egy, ahol a Mindenség örökké Egy velünk.

Kevin Spacey mint látható volt játszott a Superman-ben, a K-Pax-ban, a Kecskebűvölőkben és nem utolsó sorban játszott az "Amerikai szépség" moziban, ami ugyebár csupa RÓZSA.
AMERIKAI SZÉPSÉG AMERIKAI
William F. Mann - Templomosok és meridiánok:
"A keresztény értelmezés szerint a rózsa az átlényegülés szimbólumává vált - ami a földből veszi táplálékát, és gyönyörű, illatos, "isteni" virággá alakul át -, és a rózsakert eszményén keresztül a Paradicsom jelképévé vált. A virág titoktartás szimbolikáját Cupidótól kapta, aki rózsát adott Harpocratesnak, a hallgatás istenének, hogy eltussolja Vénusz szerelmes kicspongásait. A római étkezők plafonjait rózsákkal díszítették, hogy emlékeztessék a vendégeket: tartsák titokban, ami a lakoma alatt elhangzott. Az 5 a beavatás mellett a Fény (mint a 7) száma, azonkívül a számmisztikában a rózsa az ötös számot képviseli, mivel a vadrózsának öt szirma van, és minden rózsa szirmainak száma megegyezik az öt valamelyik többszörösével. A geometriában a rózsa, akárcsak a kettévágott alma az ötszög és a pentagramma titkos szimbólumainak felel meg, melyek a püthagoraszi testvériség iskolájának jelképei voltak. Az ötös számmal való kapcsolata révén a rózsát az öt érzékkel is kapcsolatba hozzák, illatva abszolút értelemben a létezés kiterjesztett tudatosságával az érzékek fejlesztése révén. Adónisz és Krisztus vérét is a rózsa jelképezi. A korai keresztények a "rosa sancta" öt szirmában Krisztus öt sebét látták. Egyszerre jelképe a tisztaságnak és a szenvedélynek, a mennyei tökéletességnek és a világi érzelemnek, a szüzességnek és a termékenységnek, az életnek és a halálnak."
 
Az öt legfőképp gömb- és körszerű szám, mivel minden szorzásban visszaállítja önmagát, és befejezi a számot. Minőségbeli változást hoz, mert az, ami háromdimenziós volt, körkörös mozgást végezve fényt termelve egy gömbbé teszi. Ezért utalnak a "Fény"-re az ötös szám kapcsán.Ember és Isten között a szövetség jele a szivárvány, ami 42°-os látószögű. Színei a fehér fényből bomlanak szét különböző hullámhosszuságú fénysugarakra, miként Isten is maga a Fény és a Szeretet, nem pedig egy bosszúálló isten. A szivárvány égi félkörívének földi párja maga az ember, akinek 7 fő chakrájának színei a szivárvánnyal ellentétes irányúak. Ennek a körnek középpontjában a Fény. Ha nem a földön állva figyeljük meg a szivárványt, hanem egy repülőgépről, akkor egy teljes kör látható, ami 84° látószöget igényel. Ha az ismert számrendszerünk alapszámait 3x3-as rendszerbe helyezzük (1-9), akkor az 5 lesz a középpontban. Ég és föld kapcsolata a teljes kör látószögének száma, vagyis 84. Ha 42-t elosztjuk 5-el az egyenlő 8.4-el.
A teológia az istenségről alkotott elképzelés 5 módját ismeri: panteizmus, politeizmus, dualizmus, unitarinizmus, és trinitarinizmus.
Az ötöt nevezik Pallasznak és Halhatatlannak is, mert Pallasz elnököl az Éter, avagy 5 elem (Akasha) fölött, amely elpusztíthatatlan, és nem anyagi a jelenlegi érzékeink számára. Diodorus az ötöt "a négy elem és az Éter egységének" nevezi. Az emberi testnek 5 szerkezete és 5 érzékszerve van, az egész azonban hét. A hatodik és hetedik érzék későbbi fejlődés folyamataként nyilvánul meg.
Dávid Góliáttal való harca előtt 5 követ vett magához. Góliátot a homlokán, a harmadik szemnél találta el Dávid. A zsidó imaház minden fontos mérete 5, vagy annak többszöröse.
Kínában az 5 jelentése Shangti vagy Thian, az Istena mennyben. Az 5. elem, az alkimista kvintesszenciája, progresszión keresztül kinyerhető a 4 elemből. Válasszuk el a tisztát a tisztátalantól és megkapjuk a kvintesszenciát, a Nap fiát. Ehhez hasonló a kör progresszió: kő, növény, állat, ember, Isten.
                                  Cillian Murphy
                               RED EYE
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/red_eye_rapture_1221.jpg?55824944
Cillian Murphy játszott a Sunshine, Sunburn, Breakfast on Pluto, 28 days later filmekben (28 nap a Nap átlagos forgási periódusa). http://hajnalhasadas.hupont.hu/83/a-kocka-el-van-vetve-9
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 31
Tegnapi: 569
Heti: 954
Havi: 6 114
Össz.: 2 631 418

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Lépcső a mennybe 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »