Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Egy másik kódolása a 19.5-nek Gízában. Badiny:

A „Fényatya-Fényszüze-Fényfia" Fény-Szentháromságának égi képviselője az ORION - SIRIUS és a NAP volt. Hármuk között az ORION, mint az ÉG URA (sumér neve URU-AN), „ATYA-ISTENKÉNT" uralkodik, hiszen a Föld minden pontjáról látható. Négyszeres (quadruple) csillagteste az Egyenlitőn (equatoron) helyezkedik el és a csillagtest alapjának magassága „tizenkilenc és fél"fok (19,5).                       Így lett ez a fok-szám a Nimrudhoz tartozó, égi mágikus erő szimbóluma, mely az osi hitvilag földi vetületein is megtalálható (Gíza), mert: „miképpen a mennyben - úgy a földön is."
A mitológia az ORION csillagképet szorosan összekapcsolja a mi NIMRUD-unkkal, hiszen NIMRUD lejött a földre. Itt élt. Felesége két fiat szült, akik HUNOR es MAGOR-ként maradtak meg napjainkig, a már „mondavilágnak" nevezett múltunkban.
Ez a „mondavilág" azonban nem választható el a sumir vallási-hiedelemtől, mely NIMRUD-ot Isten Fiának tiszteli, akit EN-LIL küldött a Földre. Az ékiratokon IZ-DU-BAR néven szerepel, melynek jelentése: „Isten lelkének született párja."
Ezt változtatták meg a sémita népek (az „akkádnak" nevezett „hapiru"-k, melyből a „héber" elnevezés is ered), az ő felfogásuk szerinti „GIS-GILMAS'"-ra, majd „GILGAMES"-re. A sumir hitvilág aztán a világhíres „GILGAMES EPOSZ"-ra változolt, de NIMRUD égi hatalmát még ma is őrzi az ég".

Nimród/Gilgames eposzban szereplők alapján Gilgames Utnapistit hallgatva ráébredt, hogy csupán az istenek, illetve azok gyűlése ítélheti oda neki az örök élet adományát, azt ő képtelen elérni. A XIX. században még Nimródot azonosították Gilgamessel, ugyanis a hírhedt eposz Nimród-eposzként volt ismert. Ez a XX. századra Gilgamesként terjedt el, annak ellenére, hogy dr. Márki Sándor - Az ókor története művében Nimród-eposz szerepel.

Nimródot kétharmadrészt istennek, egyharmadrészt embernek tekintették, annál a ténynél fogva, hogy nem csak a nagy istentől, Samastól (Napisten) származott apai ágon, hanem anyja is egy istennő NIN.SUN volt. Mire Gilgames, az uralkodócsalád 5. királya trónra lépett, URUK a Sumér civilizáció virágzó központjává fejlődött, uralkodott szomszédai felett, kereskedett távoli tájakkal. URUK építője 420 évig ült a trónon a sumér királylista szerint. AN templomának főpapját, Samas istent Inanna/Istar vette rá, hogy URUK-ot tegye meg a sumér civilizáció új központjává és királyi székhelyévé.

Bunyevácz Zsuzsa: "A bibiliakutatás legújabb felismerései szerint a héberek összes ellenségei Noé "rossz fia" - Hám - leszármazottai közül került ki, így Nimród is. Az ószövetségi jelenet, amikor Noé Hám fiát Kánaánt elátkozza, Gardner szerint azt jelenti, hogy határozott kultúrális határvonalat húztak Hám és Sém, illetve későbbi leszármazottaik, Nimród népe és a sémiták közé. Az Ószövetség összeállítói nyilván nem akartak dicső képet festeni a gyűlölt királyról. Mert hogy gyűlölték, azt jelzi a Talmud is: Jochanan ben Zakkaj rabbi mondja, hogy "uralkodása alatt az egész világot ellenem lázította", Nimródot gonosznak, istentelennek tartja."

Nimród az ókorban rendkívül népszerű volt számos hagyomány, sok-sok feljegyzés és könyv emlékezik meg róla. Legendás alakká vált keleten, több kultúra is "adoptálta". Az Ószövetségen kívüli források a magyar hagyománnyal egyezően, isteni eredetű, hatalmas uralkodónak tartották. Említést érdemel, hogy a régiségben apját, Kust, Bachusszal/Dionüszosszal azonosnak tartották, őt pedig - ahogy Hérodotosz is írja - az egyiptomiak Ozirisszel azonosították. A hagyomány és a népmesekincs szerint Nimród és óriásai, napnyugatról a felkelő Nap irányába haladtak, mégpedig úgy, hogy maguk után hatalmas kövekből épített óriási kőpalotákat, csillagvizsgálókat és szent épületeket hagytak. A kövek emelésének, a nagy kövekből való óriás épületek építésének beavatott tiktkát vitték magukkal. Nimród könnyedén emelt fel hatalmas óriási köveket, amelyekből hatalmas templomokat, szent helyeket, hatalmas városokat, palotákat építtetett. És ami a jelen esetben még fontosabb: "képes volt feljárni az égbe, hogy onnan tudást hozzon a Földre.

Az Ószövetséghez kötődő arámi szövegek gyűjteménye az I. századból, a Targumra szerint Nimród egy egyiptomi fáraó apja, Gáboriné Csánk Vera pedig kr.e. 3000 körülre teszi működését. A 23. dinasztia idején egyiptomban egy fáraó fel is vette a Nimlot (Nimrot) nevet, alátámasztva a legendát, hogy Nimród egyiptom földjén élt. A középkori magyar krónikák egy része alátámasztja a néphitet, hogy Nimród állt az Árpád-ház legelején, és őt teszi meg a magyarság első ősének, ősatyjának. Grandpierre K. Endre írása alapján a HUN Napkirályok voltak a Föld uralkodói, de ők a népen nem elnyomással utralkodtak mint manapság teszik azt, hanem a különböző népcsoportok és egyben az egész emberiség tudással/tanítással. A Kárpát-medencéből kirajzó kis csoportok, mágus-királyok vitték szét a kultúrát Európába. Ezek a mágus királyok hordozták az emberiség őstudását, építették 7000 évvel ezelőtt az első Nap templomokat a Kárpát-medencében, az első templomokat Közép-Ázsiában, és a kőköröket világszerte.

Németi Kálmán szerint Bábel tornyának építése is valójában Egyiptomban történt. A középkori térképeken ó-Kairó régi neve BABILON, ami alapján a tényleges bábeli torony a Gízai Nagy piramis szerinte. A régi időkben az ős-Egyiptom történelmi és mitológiai idejében Egyiptom és a ma Sumériának nevezett Mezopotámia egybetartozott (Badiny), így nem túl meglepő, ha Egyiptomban is a Babilonra bukkanunk. Természetesen Carl Munck CODE (KÓD) rendszerének a kiindulópontja a Gízában található pirasmiskomplexum, amihez a világ számos táján fellelhető ősi építmények sora kapcsolódik: Chitzen Itza Kulukán piramis, El-tajin, Teotihuacan ami a Naprendszer szerkezete alapján lett megépítve, Cuzco, Nan Madol, Cuiciulco, Stonehenge, Woodhenge, a dashuri Bent piramis /ami bemutatja a precessziós ciklust/, El-Kula, Panther Mound, Old Man of the mountain, Newgrange, stb., stb. Ezek alapján méltán kapja a világ közepe nevet, amit a bábeli toronyhoz, vagyis az ÉTEMENANKI-hoz is kapcsoltak, nevezetesen „az ég és föld alapjainak/kötésének háza” elnevezést (De tudható, hogy Gíza Nimród második városa volt Gönczi Tamás által).

Még beletartozik a rendszerbe a Marson található Arc, D&M piramis, stb., vagy éppen a nazcai ábrák. Egyszóval, ha nem is volt a bábeli torony a Kheopsz piramis, de Nimród és népe volt az, aki a gízai emlékműveket emelte. Az emberarcú SZFINX, aminek jelentése a „rejtek” görög igéből származik, aminek főnévi jelentése csak annyi, mint rejtély. Eredeti neve annyi volt, hogy HUN Németi Kálmán szerint: "A nagy piramis közül tizennégy sorban 500-nál több családi sírboltot építettek a IV. és V.-ik dinasztia főurai; keleti oldalán pedig romladozó félben három kis piramis látható, a harmadik előtt Izisz istennő szentélye, amelyben a szfinx-nek Hun nevéről szóló hieroglif okmányt találtak." http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.316 Az emberarcú SZFINX, vagy éppen HUN, ami a zodiákus 4-es felosztását határozza meg (Oroszlán-Vízöntő-Bika-Sas /ma Skorpió/) nevét nem ismert ki adta.

Megjegyzendő, hogy a toronyépítésnek, mint fontos szakrális cselekménynek a célja a két világ (Ég és Föld) kapcsolatának töretlen biztosítása. Nimród (ős)apánk nem akart mást "az a nagy toronynyal a fődrűl az Ig felé, mint aztat, hogy a fődi és Igi tudást ne haggya hátra, ne vesztse el az a fődi embör" - írja Gönczi Tamás. Gönczi párhuzamot von a közép- és délamerikai indiánok, a "termékeny félhold" néven elhíresült kultúrák és az észak-afrikaiak által birtokolt temlom-,piramis- és toronyépítő hagyomány közt. Ha ismerjük az úgynevezett kódrendszert, vagyishogy mindenhol ugyanazokat a csillagászati és geodéziai adatokat rejtették el az építők az égből lehozott Tudás által épített emlékműveikben, és ismerjük a laventai (olmék) sárkánymonolit és Nimród közti kapcsolatot, akkor belátható, hogy Gönczinek igaza van. Mint írja: "egy régi (égből lehozott) tudás fenntartásának, megőrzésének legfontosabb biztosítása az egyedüli nagy cél". Mily meglepő, hogy a "világ első égből kapott Koronája", a Magyar Szent Korona is ezt az égi Tudást tartalmazza (Molnárfi - Szent Korona misztériuma.

Mereskovszkij (1929): " Az ómexikói isten, Quetzalcoatl egy azték kéziraton mintha az ógörög Atlasz mása lenne, ahogy a nápolyi múzeum is megörökíti. Atlasz térdre ereszkedett, Quetzalcoatl szintén. Amaz felemeli kezeit, ez szintén. Amaz a Földgolyót tartja, ez valami láthatatlan dolgot, ami nem fér el a képkeretben, de a rajz értelme szerint a mennynek kell lennie. Az aztékok vagy csupaszok, vagy beretváltak, Quetzalcoatl mégis éppúgy szakállas, mint Atlasz." Quetzalcoatl nevében megtalálható az "ATL" hangcsoport.

Diodorosz:  "Atlasz, az ember, az atlanták első királya megismerte az égitestek mozgását, és nyilvánvalóvá tette az emberek előtt; ezáltal jött létre a monda, "mintha a vállain hordozná az egeket."

Quetzalcoatl neve jelentése Tollaskígyó. Atlasz és Prométheusz együtt láthatók a lakóniai i.e. VI. századból származó vázán (Trencsényi Waldapfel, 1963, 333). Atlasz mögött a kígyó, a Tudás ősi jelképe. Prométheusz volt az aki a görög mitológiában az istenektől tüzet lopott, és lehozta azt a földre. Még a zsidó-kereszténység régi legendái is azt mondják, hogy NIMRÓD hozta a Tudást a földre. Prométheusz pedig Hérodotosz szerint a szkíták királya volt.

A TŰZ/FÉNYHOZÓ kifejezést számos történelmi személy jellemzője. Jézus is, aki FÉNY-t hozott a világba maga mondta, hogy: Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag (Jel. 22:16). Mint már ismert persze Dáviddal egy apró hiba van a beidézett bibliai szövegben.

Werner Papke, a müncheni egyetem ókor-orientalistája 1994-es művében fejti ki, hogy a Gilgames-eposz voltaképpen rejtett üzenetet hordoz az utókor számára. A hősköltemény szerinte a sumérok csillagászati világképét rejti magában. Papke felfedezésének lényege, hogy a sumér (magyar!) asztronómusok már az ókori tudósok előtt ismerték az ég titkait, törvényszerűségeit. Ez alapján pedig nem Nikaiai Hipparkosz (i.e. 180-125) a tudományos csillagászat megalapozója. A sumérok, akik pontosan kiszámították a precessziót, az égre vetített hőskölteményükben/eposzukban (amint fönnt, úgy lent) GU.AN.NA nevet viseli az égi bika és így nevezik a Bika csillagképet ma is a csillagászati szövegekben. Ettől keletre található a "Hű Pásztor", vagy éppen "Nagy Vadász", az ORION. Gilgames királyi címe így hangzott: "Ő Uruk pásztora". Nimródé pedig: "Hatalmas Vadász az Úr előtt, mint Nimrud" (Mózes I. 10/9-10). A Káldeusok Istene, ÉN.LIL nevezte fiának NIB.ÚR-t, kinek nevét a biblikus sémi népek írták le NIMRUD-nak.

http://www.piliscentrum.hu/hircentrum/?lap=cikk.php&cimfajl=a-pilisszantoi-csillagosveny-nimrod-szobranak-avat

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 236
Tegnapi: 251
Heti: 236
Havi: 7 962
Össz.: 2 656 933

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: KÖVEK KÓDJA ÉS 2012/5/B
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: úton hazafelé 3 videa - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »