Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

                                           A Ka'aba kő.
kaabakaaba2
A hívők, a mekkai zarándoklat első napján HÉTszer körbejárják a Kába szentélyt. http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ba_szent%C3%A9ly
A csillagászoknak a Szaturnusszal kapcsolatban HÉT fő gyűrüről volt tudomásuk. http://www.metropol.hu/cikk/468403
A múlt megfigyelői is könnyen megfigyelhették a 7 fő gyűrüt, azonkívül ez volt az utolsó bolygó, amit meg tudtak figyelni. Erre utal a 7 napos elnevezés is.
HÉT ÉLET -Will Smith
7élet 7 név 7 idegen egy titok.
Szerelem - VÁLASZTÁS - önfeláldozás
Boldogság nyomában rendezőjétől.
                     hét élet
Gnosztikusok és a szabadőművesek Baphometet vagy Mendez Kecskéjét imádják. A templomos lovagok, a szabadkőművesek elődei saját állításuk szerint azért imádták Baphometet, mert "ő" tette termékennyé a földet és "ő" tette őket gazdaggá. Zeuszt (Jupiter) anyja Rheia, Kréta szigetére rejtette el apja, Kronosz elől. Kréta szigetén az istenek urát egy nősténykecske, Amalthea nevelte fel. Zeusz amint felnőtt lemészárolta Amaltheát, bőréből pedig áthatolhatatlan pajzsot készített, az Égiszt (az Égisz, vagy Aigisz jelentése kecskebőr). Ezt rázta meg Zeusz, mikor mennydörgést akart. A pajzsot később Pallasz Athénénak (Vénusz) ajándékozta.
A pajzsot Gorgó levágott feje ékesítette. Zeusz a bőségszarut, a termékenység és bőség szimbólumát is Amalthea egyik szarvából készítette.
Miután megölte, majd minden részét felhasználta amire szüksége volt, Zeusz a csillagok közé emelte Amaltheát, belőle lett a Capricornus, azaz a Bak csillagkép.
A Kecske a Capricornus (Bak) csillagkép és a Szaturnusz pedig Bak a uralkodó bolygója. A Bak pedig a bölcsességnek az állatövi jegye.
A bika és a tehén, a bak és a kígyó Athénének (Vénusz) szentelt állat volt. A bakot, melyet általában tabunak tartottak, kivételesen neki áldozták - mert ezt az állatot áldozták fel évente az athéni Akropoliszon.
A zsidóknál a bak Azázelnek, vagyis Lucifernek szánt áldozat volt.
Mózes III. 16/8-26 leírja, hogy a papok az Úr-nak (EL) és Azazelnek (Lucifer) is bakot ádoztak:
"8. És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért. 
 9. És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. 
 10. Azt a bakot pedig, a melyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába."
Athéné másik neve Pallasz, ami Tüphon név szinonímája, Tüphon pedig Plinius szerint üstökös volt. A babiloni naptárban minden hónap 19. napja Gula  (Istár) istennő "haragjának napját" jelölte. Senki nem dolgozott. Jajveszékelés és siránkozás töltötte be a földet. Ovidius szerint Minerva ezen a napon született, s ő volt a görögök Pallasz Athénéja. Március 19-e Minerva napja volt. Athéné-Minerva pedig azon a napon jelent meg először, amikor a zsidók átkeltek a Vörös-tengeren. Pallasz Athéné születése vagy első földi látogatása kozmikus zavart okozott, és e katasztrófa emléke a "harag napja" volt az ősi Káldea minden naptárában. A Jupiter bolygó korábban már okozott pusztítást a bolygók családjában, köztük a Földben is, emiatt páran a Jupitert látták a Vénusz közeledésében.
A Szaturnusz szimbóluma egy fordított y. Ezt hol plussz jellel, hol egy egyenessel ábrázolják. Ő egy ősi római isten volt a termékenység, de legfőképp a mezőgazdaság szempontjából. Úgy hitték róla, hogy bevezette a gadálkodó kultúrát és ezáltal a civilizációt és a kormányzást. Szimbólumként egy sarlót kapott.
saturn                           sat
Amerika legöregebb sörének a Yuengling-nek reklámja, a Szaturnusz fordított szimbólumával (Kecskebak/Sas)
yueyuengling sas
A törvény szerint minden 7. év szombat (Szaturnusz) év volt, melyben a földet parlagon kellett hagyni, és a zsidó rabszolgákat fel kellett szabadítani. A 7x7 szombatév után az 50. év pedig a kürtölésnek ideje. 
Mózes III. 25:
"8. Számlálj azután hét szombat-esztendőt, hétszer hét esztendőt, úgy hogy a hét szombat-esztendőnek ideje negyvenkilencz esztendő legyen: 
 9. Akkor fúvasd végig a riadó kürtöt a hetedik hónapban, a hónap tizedikén; az engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt a ti egész földeteken. 
 10. És szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának; kürtölésnek esztendeje legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez. 
 11. Kürtölésnek esztendeje ez, az legyen néktek az ötvenedik esztendő; ne vessetek és le se arassátok, a mit önként terem a föld, és a metszetlen szőlőjét se szedjétek meg annak. 
 12. Mert kürtölésnek esztendeje ez, szent legyen néktek, a mezőről egyétek meg annak termését. 
 13. A kürtölésnek ebben az esztendejében, kapja vissza ismét kiki az ő birtokát."
A  egymás utáni évben való parlagon hagyása a földnek nem magyarázható azzal, hogy a földnek pihenésre van szüksége. Ez inkább az engeszteléshez kötődik, miként 50 évenként a rettegés visszatért, miként a mayáknál 52 évente.
Velikovsky szerint a mayák azért várták 52 évenként a katasztrófa visszatérését, mert ennyi idő telt el két kataklizma között. Az üstökösök a nagyobb bolygók zavaró hatáősa miatt nem pontos időközönként térnek vissza, innen eredhet a zsidók 50 éve és a mayák 52 éve közti eltérés. Halley-üstökös átlagosan 77 évenként tér vissza, ám ez az időszak 74,5 évtől 79.5 évig terjed.
Az engesztelés napján a zsidók bűnbakot küldtek Azazelnek a pusztába. E szertartást a Sátán kiengesztelésének tartották. Egyiptomban a bakot Széth-Tüphonnak szentelték. Azázel bukott csillag, vagyis Lucifer volt. Azzáelnek, Azzának, vagy Uzzának is nevezték. A rabbinikus legenda szerint Uzzá Egyiptom csillagangyala volt: belezuhant a Vörös-tengerbe, amikor a zsidók átkeltek rajta (Ekkor jelent meg Athéné-Minerva először). Egy másik legenda szerint Uzzát, a bukott angyalt, a Sötétség hegyéhez, a Kaukázushoz láncolták.
A Vénusz bolygó arab neve al-Uzzá. Az arabok valaha emberáldozatot mutattak be al-Uzzának; kezdetben Mohamed is imádta, s az arabok még ma is segítségért folyamodnak hozzá. A Mayák a Vénusz bolgó megjelenését figyelték, és amikor a rettegett napon nem következett be katasztrófa a mayák népe és utódaik örvendeztek. Embereket áldoztak fel és felajánlották az isteneknek a foglyok szívét.
Sátán fogalma nem található meg a buddhista vagy hindu filozófiákban. Maya vagy Mara (Mára) itt egyáltalán nem a Sátán. Ők kozmikus illúzió hatalmai.
A ráksaszák megjelnnek a hindu és a buddhista mitológiában is. A ráksaszák, az istenek ellenlábasai az aszúrák és a jaksák, a szellemi lények, akik megkeserítik az emberek életét.
Szaturnusz az IDŐ örzője.
Számos fundamentalista a Szaturnuszt sátánként szinkronizálja, ebből kifolyólag a szaturnuszi királyságot sátáni királyságnak aposztrofálja.
                           http://www.watch.pair.com/mark2.html
        5 6
Babilonban a Vénuszt hatágú csillagként - ez Dávid címerének formája is - vagy pentagrammaként  - ez ötágú (Salamon pecsétje) - és néha keresztként ábrázolták; keresztként rajzolták Mexikóban is.
Az Iszlám Sátánt Iblísz néven is ismeri. Úgy gondolják, hogy a neme szerint a DZSINNEK rendjébe tartozik, akik olyan spirituális, szellemi lények, amelyek tűzből vannak.
A Mekkában zarándokok 7x7 (49) követ gyűjtenek össze, amelyekkel az út negyedik napján Minában jelképesen „megkövezik a démonokat”, vagy éppen a Sátánt
A tibeti halottaskönyv szerint pedig 7x7 napig tart a folyamat a köztes létben.
A Korán szerint Sátán korábban az angyalok (fényből lévő szellemi lények) vezetője volt, de nem volt hajlandó az embert elöljárójaként elismerni, azaz leborulni előtte.
A Kererszténységben Sátán a fény angyala volt, mielőtt fellázadt. Ő az Isten majma, aki hasonlatos akart lenni a Magasságoshoz.
                      Kocka a 2008-as olimpia ceremóniáján
                         2008
Szaturnusz az ellentéte Jupiternek; szimbóluma a kereszt jele fölött Luna (hold). Ő a sátán, a Kísértő, vagy inkább a Tesztelő. A funkciója szempontjából meg kell szelídítenie az engedetlen szenvedélyeket  a primitiv emberben és meg kell fenyítenie őket. - -J.S. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods
A kocka a Szaturnusz alakja volt, ahogy Kepler bevezette a Misztérium kozmográfiát; ez a kocka alakú kövekhez és kocka alakú bárkákhoz való ragaszkodás oka. Mindenhol a Hatalom az, aki figyelmezteti Noét és arra ösztönzi, hogy építse meg a bárkáját Szaturnuszként, Jehovah-ként, Enkiként, Tane-ként, stb.
Kronosz (Szaturnusz) = az idő (Nagy civilizációk - Ókori Görögök 54. old.)
Jupiter és a Szaturnusz tánca, ami a napfoltokért felelős.
2012-ben meganapfolt tevékenység (NASA), és lejár a mayák naptára, új ciklust kezdve.
                                   barkód
Mára a szerelem és a halál gonosz démona Buddhát kísértette, a világ uralmát és minden örömét ígérve neki, hogy váljék mindjárt tökéletessé a nirvánába térve, nehogy a megváltást taníthassa.
                    jézus megkísértése
Buddha mikor egy kolduló szerzetessel találkozik, felismeri, hogyan lehet megszabadulni a szenvedéstől. Hazatérve értesül, hogy fiaszületett, örvendezés helyett azonban így kiált fel:
"Ráhula (BILINCS) született nekem, új bilincset kovácsoltak rám."
Éjjel álmában tovább üldözik a nyomor képei, ébren elmélkedik, s a menekülésen töri a fejét; később maga mondja tanítványainak:
"A házasélet bilincs, szabaddá mint az Ég, csak a ház elhagyása tesz."
Éjjel menekül, a nők lakosztáján, a zenenán át, ahol asszonyai hevernek szertszéjjel az alvás elcsúfító pózaiban; ekkor megundorodik a szerelemtől is és a nőben ettől fogva csak rosszra csábító eszközt lát.
Neranja partján, egy fügefa alatt végre elnyeri a tökéletes megértést, a teljes és egész megvilágosodást (szamjakszambodhit). A hely neve Bodh-Gajá (Budha-Gajá), a Megvilágosodás helye, a Pipphala-fáé a Megismerés fája; ezt a Szent fügefát 1876-ban pusztította el a vihar (a judeo-keresztény Bibliában a fügefát a és a rossz tudás fájának tartották, amiről ha eszel, meg kell halnod).
Plótinosz szerint a jelenségvilág minden mozzanata, az érzéki lét minden formája nyomorúság, tévedés és alacsonyabbrendű állapot, amitől az embernek meg kell szabadulnia, hogy az erény által Istenhez visszetérhessen. Számos későbbi újplatonista buzgón követte a mester önmegtagadó életmódját, megtartóztatta magát a hústól és a bortól, sőt a szerelem örömeitől is, miután ebben látták az szenté válás és az Istennel való egyesülés/Istenhez való visszatérés legnagyobb akadályát (A bölcsek nem egyesülni akarnak Istennel, hanem visszatérni az Örök birodalomba).
Benedek pápa és a Szaturnusz kalap
pápa
SZATURNUSZ odavándorolt Olaszországhoz, hol az Aranykor királyaként uralkodott és a SATURNIA nevet adta az országnak.  (Encyclopedia Britannica, "Saturn," p. 231)
SATURNALIA - ősrégi latin népünnep, mely a hagyomány szerint annak a boldog aranykornak emlékezetét rejtette, mely Saturnusnak uralkodása alatt volt a világon. Évforduló ünnep volt, melynek napja dec. 17-ére esett, de az egész ünnep teljes egy hetet (7 nap, mint a gyűrük) vett igénybe. Régóta megülték, de szabályozása a császárok korába esik. Augustus 3 napot engedett, Tiberius és Caligula is megtoldották egy-egy nappal. Az egész idő alatt teljes munkaszünet és korlátlan jókedv uralkodott. A gazdagok a szegényeket megvendégelték, a rabszolgák láncait leszedték, a cselédek az uraság asztalához ültek. A gazdagok rózsával koszoruzták fejüket, a családtagok apró ajándékokkal kedveskedtek egymásnak (akár csak a mai karácsonyi ajándékok). A császárok a népnek mulatságáról is gondoskodtak: cirkuszi versenyek, gladiátorjátékok és alakos felvonulások követték egymást, melyek a bolondok ünnepe, karnevál és más ünnepek ősképéül tekintendők.
 
A Biblia szerint a szombat a hét hetedik napja, amely a megnyugvásról szól. Isten ezen a napon pihent meg, és hagyta abba teremtői munkáját, így ez az alkalom minden embert a megpihenésre kell, hogy ösztönözzön. A szombat két fontos bibliai dologhoz kötődik. Egyetemesen, ez a TEREMTÉS emlékünnepe, a zsidóságnak pedig emlékünnep, mert az egyiptomi fogságból való kivonulás ünnepe.
"Hat napon át dolgozzál, és végezd el minden munkádat, a hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát...azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját, és megszentelte azt."
(2Móz.20,9-11)
Szombat, a nyugalom napja. Héberül Sabbath, mely a Seva szóból származik, ami hetet jelent.
A Szaturnusz sajátos geometriai formája pedig a TEREMTÉS sémája, a hiperdimenzionális fizika alapja, a hexagon.
saturn hexagon
A három fő bolygó a vallásokban a Szaturnusz - Nap - Vénusz. Ezek bolygók sorrendjében a szombat - vasárnap - péntek napok.
A Nap a kereszténységben fontos szimbólum, miként vasárNAP/SUNday a pihenő vagy ünnepnap.
A zsidóknál a Szaturnusz (öreg Nap, vagy Kronosz a görögöknél) fontos szimbólum, miként a Szombat/SATURday az ünnepnap, ami péntek naplementével kezdődik.
A zsidóknál a sabbath pénteken kezdődik, az iszlámban a legtöbb ünnepnap péntekre esik. Ezen a napon csak Couscous-t (kuszkusz) lehet enni. Péntek = Friday, ami a Frija/Freyja-ból alakult ki, ami szerelemistennő mint a Vénusz, miként az is. http://en.wikipedia.org/wiki/Frijj%C5%8D
 
 
Először zavarba ejtő, hogy a múltban a "Szentháromság" alakjai áttevődtek egyik égitestről a másikra. Ennek okára mutat rá Velikovsky az "Ütköző világok" 157. oldalán.

Folytatás a negyedikben
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 569
Heti: 985
Havi: 6 145
Össz.: 2 631 449

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A kocka el van vetve 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »