Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Ézsaiás 30/26: "És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye".
Péter Apostol II. levele 3/7, 9: "A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson
Napviharazték Nap
A jelenések könyve hétpecsétes könyvét az Atya tartja a jobb kezében (5/1). Mint már szerepelt az Atya jobb szeme a Nap, amelynek száma a 7-es. Így szerepel Egyiptomban, és a magyar népmesékben is.
A királyiszékben ülő előtt 4 lelkes állat, amelyek a zodiákus 4 AEON-ját jelenítik meg (4/7). Ezek az oroszlán, borjú, olyan mint egy ember, sas (Oroszlán, Bika, Vízöntő, Sas vagy skorpió).
                 zodiákus
       A hétpecsétes könyvet a bárány elveszi az Atya jobbkezéből (5/7).
 Életnek könyvedna könyv
A Bárány azonos Jézussal, akit pedig Júda oroszlánjaként említenek a bibliában (Júda tárgytalan). Az Oroszlán a Vízöntővel szemben található, Jézus pedig bemutatta a Vízöntő szertartását.
A visszatérő ember fiának nem egyedüli jele volt "Jónás próféta", a bibliai hal-ember, hanem úgy is említik, mint a "vizes korsót hordó embert.
A hétpecsétes könyv első pecsétjénél a 4 lelkes állat közül egy mondja JÖJJ ÉS LÁSD! (jel. 6/1)
Az első a fehér ló (Kentaur vagy másképpen Nyilas csillagkép), a rajta ülőnél íjj vala. Közte és a Skorpió közt helyezkedik el a galaxis magja, a Nyilas pedig a szívre céloz. A  csillagászati galaktikus kiegyenlítés 1998-ban megtörtént, a köztudatba pedig valakik folyton a 2012-es dátumot vésegetik, talán azért, hogy eltereljék a figyelmet a jelenlegi, vagyis a most zajló változásról, talán másért.
TEJÚT 2012HÜLLŐ
A Nyilas csillagkép mellett megtalálható a Déli Korona csillagkép, amely a jel. 6/2-ben úgy szerepel, hogy "adaték néki korona". Élő koronája a magyaroknak van, akik a szkíták utódai. A szkítákról pedig köztudott volt, hogy lóhátról nyilazó nép volt, akikhez a Nyilas csillagkép tartozott. A Kentaur jobb lába pedig mintegy dobverési jelenetként mutatja be a Forrással való kapcsolatát, ahonnan a teremtési erő kiáramlik hang formájában.
              nyilas és a déli korona
                NYILAS SKORPIÓ
A második pecsét a vörös lóval és a nagy kardal a Skorpió, amelyben a Mars bolygó van uralmon. A Skorpió fő csillaga az Antares, amely egy nagy vörös csillag. Antares jelentése "Marshoz hasonló". Ares, vagy Árész a görög mitológiában a "hadak istene", a rómaiban pedig belőle lesz a Mars.
A harmadik pecsét a Mérleg. A Zodiákusban a Nyilas előtt a Skorpió, előtte pedig a Mérleg található.
A harmadik pecsétnél az olvasható, hogy (6/6): "de a bort és az olajt ne bántsd."
A bort a jelen korban pancsolják, az fekete olajat pedig energiaforrásként használjuk, amiért pedig háborúkat indítanak.
A negyedik pecsét a zodiákusban továbbhaladva a Szűz, amelynél egy tengelyt húzva a zodiákus körbe a Halakhoz jutunk vissza. Aki a lovon ül annak neve halál (HAL-HALÁL). A Szűz testisége a Halak, ő az Arató Szűz. Itt kezdődik el a nagy aratás. A Szűzben a Merkúr bolygó van uralomban.
A hatodik pecsét az idő lezárója, az idők vége. Az idő bolygója a Szaturnusz, ami a zsidók csillaga, melynek féme az ólom, mely az alkímiai eljárásban transzformáció folyamán arannyá alakul.
A hatodik pecsét felnyitására is már elképzelhető, hogy sor került. Arthur C Clarke 2001 regényében a Szaturnusz szerepelt, mely Jupiterre lett módosítva, mely bolygó a Nyilasban, az első pecsétnél van uralomban. 2010 pedig a kapcsolat éve volt, mikor is földrengés volt Haiti-n és Chilében, felrobbant a 777-es olajkút a mexikói öbölben (2012-es Vénusz-tranzittól), és nem utolsó sorban az ajkai timföldgyár X-es tározója átszakadt, elmosva a vörös árral a Jézus ösvényt, ahol megmenekült a kolontári Mária-kút.
Ezt megelőzően a 2009-ben volt rengés az olaszországi La'Quilla városában (La'Quilla = SAS), így könnyen elképzelhető, hogy Szántai Lajos állítása megállja a helyét, a hatodik pecsét korábbi felnyitásával kapcsolatban.
La'Quilla városával megegyező vonalon található az amerikai földrészen a denveri repülőtér. Már többször is írtam róla.
Az aztékok fővárosa Tenochtitlan ott lett felépítve, ahol a sast meglátták, Huitzilpochtli istenük jövendölése után. A sas természetesen egy nép életében egyfajta minőségbeli romlást jelent. A sas fölött a sólyom, az ég királya áll, melytől még a sas is fél.
2012-ben a globalizáció kiötlői egy királyt terveznek az angol trónra helyezni. Charles (Károly) herceg pedig már be is jelentette, hogy az ereiben magyar vér csörgedez. Na és kivel találkozik Károly? A SÓLYOMmal.
  2012 KORONÁZÁS2012 LONDON
A Halak csillagképpel, vagy zodiákus jeggyel szemben a Szűz található. Jézus, ki a mennyből szállt alá, a Szűztől fogant. Egyedül Máriának van beleszólása az Végső ítéletnél az események folyásába, ugyanis ő a bűnösök menedéke, szomorúak vígasztalója. Magyarország Mária országa. Mária a magyarok Királynője, aki a Regnum Mariánum felemelésén, üdvösségén munkálkodik a világ végéig. Máriának ajánlották fel a Szent Koronát, amit ő elfogadott.
Már Révay Péter koronaőr leírja, hogy a magyarság történelmében megfigyelhető egy 460-500 éves ciklikusság, amely folytonosságot mutat (Szántai L.). Jézus Urunk földre születésétől számolva ez a ciklus fedezhető fel Atilla a magyarok első királya, Szent László király és Mátyás király esetében. A következő feltámadási (főnix) ciklus jelen korunkra vonatkozik, amit tudnak az országhatáron innen és túl is.
Köpenyes Szűz Mária, vagyis a bűnösök végső menedéke, köpenye, vagy éppen védőszárnya a Kárpát haza. Ez a Kárpát Hon telis-tele van barlangokkal.
Jelenések könyve 6/14-15:
"És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba."
 
Ezen barlangbejáratok némely helyszínére a múltban idegen nemzetet telepítettek, akik a bejáratokat befalazták. Sopronnál ez Brennbegbányánál figyelhető meg, amelytől 1-2 km GörbeHALOM. Görbehalomból pedig az Urak Asztalához (Asztalfő) a FEHÉR út vezet, amelynek tetejénél 4 halmot jelölnek.
1440-ben ellopják a magyarok Szent Koronáját, 1443. február 23-án pedig megszületik Hunyadi Mátyás. Atillától Mátyásig mintegy 1000 év telik el. Igazságos Mátyás Királyunk halálával a világpusztító erők pedig mozgásba lendülnek. 36 év alatt felfedeznek "új" földrészeket, megölnek vagy 10 millió indiánt, és lerombolják az Aztékok fővárosát Tenochtitlánt. Ugyanekkor megtörténik a mohácsi-vész. A magyar király lóháton ülve jobb kezét felemelve jelzi, hogy győztek. Győztek, ugyanis a véráldozatuk árán a jövő nemzetségének fennmaradása érdekében szenvedtek mártírhalált. Míg Mátyás idejében 8 milliós a magyar népesség, 1686-ban már 1 millió magyar sincs a Kárpát hazában. Ma ezt jóval meghaladjuk! Ugyanazon időpontban 1526-tól csaknem egész Indiát meghódítja Bábur http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/afganisztan.html . Neve jelzi szerepét, hiszen ő is egy BÁB-ÚR, akit vezetnek valakik, a lázadó angyalok, akik a 2012-es időpontot jelölték meg, valakik pedig erre figyelmeztettek minket. Bábur hódítása nyomán az utolsó fehér hunokat is elüldözik Indiából. A fehér hunok a Hunzák pedig közismertek hosszú, egészséges és boldog életvitelükről: http://www.stop.hu/articles/article.php?id=4968
A Szent Koronán a világpusztító erők Boldogasszony Szűz Mária zománcképét kicserélték. Mária nevében szereplő magánhangzók átrendezése pedig imára hívja a magyart. Imában pedig híd hit által jön létre jelen és eredeti otthonunk, föld és ég között. A magyar nyelv FÖLD szavában pedig megjeleníti a mennybe visszatérést, a FÖL-t.
 
Bernardio Sahagun az "Új Hispánia viselt dolgainak történetéről" művében leírja a XVI. században az aztékok által nahuatl nyelven íródott ősi szövegtöredéket:
"Én szeretett, egyetlen fiam... tudnod kell és meg kell értened, hogy a te otthonod nem itt van... Ez a ház, ahol születtél (test) nem több, mint fészek, ahová megérkeztél; ezen át léptél be ebbe a világba; itt voltál bimbó és itt szökkentél virágba... a te igazi otthonod azonban másutt van."
Az aztékok voltak a legvérengzőbb nahuatl nyelvet bszélő törzs, mely nyelven beszélő törzseket csicsimekeknek (barbárok) neveztek az őslakók. A csicsimekek észak felől özönlötték el Közép-Amerikát. Huitzilpochtli istenük azt parancsolta nekik: "Hóditsátok meg a föld négy sarkát, győzzetek le mindenkit és hajtsátok uralmatok alá a világot... ezért hullassátok verejtéketeket, ezért dolgozzatok."
NEM ISMERŐS SZITUÁCIÓ? NEM EZ ZAJLIK MOST IS VILÁGSZERTE?
Jézus azt mondta: "SZERESSÉTEK EGYMÁST", nem pedig azt, hogy igázzátok le egymást! A történelem folyamán újra és újra felbukkan egy nép, akik az istenük nevében, az istenük utasítására ősnépeket gyilkolnak halomra, igáznak le.
Nos a hatodik pecsét előtt, az ötödik pecsét felnyitásánál az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért megölettek az oltár alatt kiáltanak ítéletért az Úrhoz. Mint ismeretes a Fiú egylényegű az Atyával. Az Atya pedig a Fiúnak adta az Ítélkezés jogát. Az oltár pedig az AZ-TÁLJA, az Alfa és Omega (ÉlőFa és Mag), a Keresztes tálja, AZ ÚR ASZTALA (Forray Zoltán Tamás - Ősi hitünk 88. o.).
Arthur király a lovagi misztériumban 12 lovaggal szerepel a kerekasztal körül. Jézusnak viszont 12 tanítványa volt/van/lesz. Pietro Lorenzetti freskóján (1320 körül) az Úr vacsorájának SZER-tartásán Jézus a 12 tanítvánnyal egy kerek asztal körül foglal helyet, akárcsak a precessziós Nagy év körén a 12 állatövi jegy, a középponttal.
        ÚR ASZTALA

Folytatás a hármasban
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 293
Tegnapi: 526
Heti: 293
Havi: 5 453
Össz.: 2 630 757

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A Nap és az Élet vize 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »