Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Gönczi Tamás - Piliscsillag, Napcsillag: "Egy régi ezoterikus feltételezés szerint pálosaink úgy haltak meg, hogy testüknek nyoma veszett. Csak szép fény és földfogadta por maradt utánuk. Akiket segedelmül választottak az égiek, azok fénnyel távoztak. Azért, hogy a sötétség gonosz ösvényén nekünk jelet adhassanak. Az isteni akarat olyan földön jelenik meg, ahol közel az ég és közel a földnek mélye. Ahol fel- és lejárás van. De a fel- és lejáráshoz világosság kell, belülről jövő, őrzött világosság. Ezt a világosságot viselték magukon fényként a pálosok. A pálosokkal és a Pilissel kapcsolatban nem csak a fénnyel és porral való távozást említik, hanem az ezzel teljesen ellentétes "halálatlan halált". Eme hagyomány szerint a pálosok csak "elalszanak", de bármikor, amikor az Úr úgy akarja, akkor felébrednek és teszik a dolgukat, vagyis "segítik a magyart és annak hazáját, hogy büszke lehessen rá annak égi édesanyja". A legenda arról beszél, hogy gyönyörű márványkoporsókban ott alusznak ők, a pilisi pálos barátok valahol, valamely barlang mélyén. Önmaguk belső fényétől "világoltan" és várják a felébredést. Ezen legendák szorosan összefonódnak máig körbe nem járt templomos legendákkal, a messzi Dél-Franciaország katar hagyományával és egy olyan lovagkultusz  tudatalatti és erős dualisztikus hatást mutató, máig ható és jelenlévő emlékeivel, aminek a nyomai nagy kört leírva, de ide Magyarországra, a középkori magyar birodalomba vezetnek vissza. A magyar hagyomány úgy tartja, hogy a fekete szín  "megeszi, elnyeli-lenyeli" a fényt és a világosságot. A fekete szín összeszedi a "világ világosságát". Vajon miért is kedvelték a pálosok a fehér színt, és miért is választották azt rendi ruhájuknak? Ki a természet világát éli a zöldbe, vagy barnába öltözik vagy mindezek urát, a tiszta fehéret veszi magához. Kétféle színű és közel azonos természetű "fenti" fény a Napisten ajándéka. Az egyik a napsárga -aranyfény-, a másik a napvilág otthonainak színét képviselő - angyalszín. Ezért mondják, hogy a pálosok "angyali ruhát" kaptak a Jóistentől."

A pálosok a hazát a földre tükröződött Égként képzelték el, eszerint adtak nevet hegyeknek-domboknak-utaknak és ezért ragaszkodtak is hozzá oly nagyon. Gyöngyösi Gergely szerint "ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szférájában láttak.
Grandpierre - Rögberejtett Isten kardja:
Gömöri hősmesékben a Világ-Eleven-kardja az égben, a Hold hátán jelenik meg. Attila kardja a szkíta mítosz égből hullott aranytárgyaihoz hasonlóan, lehullott csillagdarabból volt
                               eleven
                     1111
Bíró Lajos - Székely őstörténet és ősvallás:
A hettita kardistent egyik kezében karddal, a másik kezében levágott emberfővel ábrázolták. Az isteni kard fénykard, mely az égi szent háromság erejét rejti magában. Az Isten kardja éppúgy, mint a táltosok botja, az Égig Érő Fa jelképe is lehetett, az Eget a földel összekötő szent tárgy, amely az Istennel, a mennyei világgal való kapcsolatot teszi lehetővé. E kard nem hatalmi, vagy hódító eszköz volt, hanem az égi igazság, az isteni kormányzás és a sötétség elleni harc ragyogó, varázserejű megtestesítője.
Magyar szablyákra, kardokra Napot-holdat-csillagokat véstek őseink, akárcsak a pásztorok csörgősbotjaikra, vagy a táltosok botjaikra. A Magyar Napba néző nemzet volt és remélhetőleg az is lesz, visszatérve őseink útjára.
Ezzel ellentétben a judeo-kereszténység a Mózes V.  könyve 4/19 azt mondja, hogy "
Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt."
A Királyok II. könyve 16/2-3 pedig azt mondja, hogy "nem azt cselekedé, a mi az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna, a mint Dávid, az ő atyja, hanem az Izráel királyainak útjokon járt, még az ő fiát is átvitte a tűzön, a pogányok útálatosságai szerint, a kiket az Úr az Izráel fiai előtt kiűzött volt. És ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon és a halmokon és minden zöld fa alatt."
Vagy nézzük a Királyok II. könyve 23/5-öt, ahol azt mondja, hogy "És kiirtá a bálvány papokat is, a kiket Júda királyai állítottak be, hogy a magaslatokon tömjénezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem körül, és mindazokat is, a kik a Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és az egész mennyei seregnek tömjéneztek."
A mi népünk, a MAGYAR, mely a Mag és a Tudás népe, bizony felemelte a tekintetét az égre, mert régen legfőbb vágya a Menny elérése volt, míg országának legnagyobb felületű tavát, a magyar tengert BALATON-nak nevezi, mely elnevezés a BÁL A TÓN kifejezésből hagyományozódott ránk (Szántai Lajos). Az egyiptomi piramisszövegek egyik leggyakrabban hangoztatott ígérete, hogy az emberi lélek a csillagok közé jut.  Balkányi Szabó L. Debrecen helyneveiről írt könyvében írja, hogy "Bálhegy és Báltisztása a debreceni nagycserének a Fancsika felőli részén van. E nevezet gyaníthatólag a Bál-tisztelet korából, még Attila idejéből maradhatott fenn, mit bizonyítani látszik: először az, hogy őseink, mint általában minden nap- vagy tűzimádók (Bál--Bel-Bél-Béla-Bila-Vila-Világosság-fejérség, tiszta-ság, fény, tűz, nap, úr-erő) az isteni tiszteletet rendesen halmokon és folyók mellett szokták véghezvinni, és éppen e hegy alatt is van egy folyó...."
                               BEL-GRÁD = FEHÉR-VÁR
Színia leírja a DOB-SZER-DA könyvében, hogy az Atyaistent úgy nevezték, hogy BÁL-vány. A külföldi krónikások, a kívülállók mindig is azt mondták népünkre, hogy Bálványimádók, viszont azt is megemlítették, hogy a magyarok (szkíták) nem szobrokat imádtak, hiszen miként Herodotosz is leírja: " Nem szokásuk, hogy istenszobrokat, szentélyeket, oltárokat emeljenek, ellenkezőleg ostobának tartják azokat, akik így tesznek, és gondolom azért, mert a hellénekkel ellentétben nem hisznek abban, hogy az isteneknek emberi alakja van. A legmagasabb csúcsokra járnak fel, és ott áldoznak...." Magyarán a Bálványimádók szó annyit jelentett, hogy a magyarok Bálvány Istent imádták, vagyis, miként BEL, a Bál egyik változata fehéret jelent, a magyarok a Fehér/Fényes Istent imádták. A Bükk hegység legmagasabb pontját máig BÁLványvak nevezik (Bánkúton), nem sokkal alatta pedig Szentlélek helységét találjuk. Tulajdonképpen a BÁL jelző maradt meg az iskolai bál kifejezésben is.
Egyiptomban a Nap egyik földi jelképe a bika volt. Ízisz egyiptomi termékenységi istennő fejdíszén is felismerhetőek a bikaszarvak, melyek közrefogják a Napkorongot. Radics Géza párhuzamot vont Ízisz fejdísze és a matyóhímzés legkedveltebb eleme, a tulipán közt, ahol a hímzés közepén szintén a Nap foglal helyet. http://www.magtudin.org/Eredetunk%20II.htm  2012 június 5-6-án a Vénusz-tranzit, mikor a Vénusz a Nap előtt halad el, a Bika szarvai közt zajlik le. A lenti képen nap-hónap megjelenítés.
                                        ízisz
2012 tranzit
Az európai vallástörténet és az európai okkult tradíció úgy tudja, hogy egykor a templomok földalatti termeiben, vagy barlangok mélyén helyezték el az Ízisz szobrokat. Fulcanelli szerint a Fekete Madonnák kultusza ezekből alakult ki. Megemlítendő, hogy az ország- és világhódítók, éppen úgy, akárcsak SanFranciscóban (ALCATRAZ) a Golden Gate híd (ARANYKAPU) mellé, kis hazánkban, a  Márianosztrán található pálos kolostorba is börtönt terveztek. Éppen Márianosztrán található az egyik Fekete Madonna.  
Ízisz magába olvasztotta Szopdetet, a Szíriusz csillag megszemélyesítését is, mivel ez a csillag a Nílus áradása előtt jelenik meg, és emiatt a termékenység elhozójának tartották.  Szopdetnek azonban mindig megmaradt elkülönült azonossága is, mert a Szíriusz az égen ragyogott, míg Ízisz az alvilág királyának, Ozirisznek a felesége volt.
Ízisz maga egy kapu, melyen kulcslyuk található Egyiptomban és aranyszínű.
                   http://www.crystalinks.com/venusisisdoor.html
kanópusz tutanhamontutanhamon kanópusz ízisz
Tutanhamon belső részeinek szarkofágját tartalmazó kanópuszszekrény körül Szelket, Nephtüsz, Izisz és Néith foglal helyet. A szekrény koszorúpárkányzatát napkorongokkal és kígyókkal díszitették. Számuk a Napegyenlítő forgási periódusára utal. 
Tutanhamon sírkamrájában 144 tárgyi leletet katalogizáltak a régészek, melyből a 144. volt maga a test, miként Tutanhamon maszkja is tömör aranyból készült, mely a Nap, a Fény féme (fém/fény).
                       tut
Tutanhamont hármas koporsóba helyezték, akárcsak Attilát, mely Born Gergely szerint "Attila hármas koporsója egy olyan „generátor”, mely a galván-elemekhez hasonlítható, azonban nem elektromos részecskéket (elektronokat), hanem mágneses egypólusokat (értsd: különálló északi és déli pólusokat) állít elő. E különálló pólusok kapcsolatba hozhatók az idő problematikájával, amennyiben – a közlés szerint – az időfolyam épp azon a ponton keletkezik, ahol a pólusok dipólussá egyesülnek (Vízöntő-paradoxon). Ez a „generátor” (azaz a koporsó) továbbá kapcsolatban áll a Föld pólusvándorlásával is (mely utóbbi valószínűsíthetően jelentős szerepet játszik a földi kataklizmák bekövetkezésében, a napfolttevékenységgel szoros összefüggésben!) Ezeken kívül még szoros a kapcsolata a mohamedánok szent kövével, a Kabával (~Csaba!), amely egy mágneses tulajdonságú(!) meteorit („Csillag esik földre, jött éve csodáknak…”). Minthogy erővonalrendszerünk is mágneses természetű, az Atillával való kapcsolata kézenfekvő. Így a nagykirály számunkra – amennyiben erre méltónak bizonyulunk - valóban kegyelemként nyilvánul meg , mégpedig idő formájában. A mágneses jelleg viszont egy olyan helyzetben bizonyulhat szó szerint életmentőnek, amelyben – a pólusváltás következtében - átrendeződik bolygónk mágneses tere! Az viszont több mint figyelemreméltó, hogy az atillaságot a hagyomány tanúbizonysága szerint is továbbörökítő Szent László „ikre”, Géza herceg Képes Krónikánkban szereplő neve – GéLyS MaGNuS – hangalaki változata (mint Pap Gábor volt szíves figyelmemet felhívni) a MáGNeS PóLuSnak. A krónika váci szarvascsoda(!) témájú képén karöltve jelenik meg Szent Lászlóval, azaz ha szabad így fogalmaznunk, - már kétpólusként! A HaLMoK az eLMéLKedés kitüntetett helyei is, ahol, mint az anyai eMLőKön, a tej útján át, az ősök eMLéKezete hívható le, kelthető életre. (Hagyományunkban a holtak/ősök fülcsengéssel jeleznek az élőknek!). További titkokat is felfejthetünk, ha két kitüntetett tengelyünket a térbeli és időbeli működés vonatkozásában egymásra vetítjük! Már csak azért is bátran megtehetjük ezt, mert itt végig a létszintek közötti átváltódásról volt szó, ráadásul korunkra éppen e két tengely – a Tejút térbeli és a Vízöntő-Oroszlán jegyek időbeli tengelyének - egyre teljesedő átfedése kezdődött meg.  Ez pediglen nem csak azt jelenti, hogy a Tejút teremtő energiáit ebben a világkorszakban a Vízöntő szűrőjén keresztül, tehát alapvetően hullámtermészetű formában kapjuk, magasabb szintű létformára sarkalló lelkesítő erőként, amelyre ráhangolódva és cselekedeteinket a teremtő aktuális parancsához igazítva a Szent Szellem által épülhetünk (ebben az értelemben beszélhetünk a Szent Szellem korszakáról), de jelenti azt is, hogy a halmok és velük ősi szent helyeink - éppen az előbbiek okán - újra visszakapják jelentőségüket. Amennyiben ezt a tényt nem ismerjük fel időben, akkor ezen energiák életet elpusztító aspektusát fogjuk megtapasztalni! Ha most e működés égi részleteit is szemügyre vesszük, mindezek célja is körvonalazódik. Arról már tettünk említést, hogy a Vízöntő rendhagyó módon nyilvánul meg, amennyiben saját idővel nem rendelkezvén, ezt a két szomszédos jegyből (Bak és Halak) gazdálkodja ki úgy, hogy ráterülve e két égi szomszédra, két síkhullámot alkot felettük, ezzel két téri dimenzióval gyarapítva saját négydimenziós téridejüket. Emiatt e téridő-szakaszban az idő szükségképpen összezsugorodik, amit mi az idő felgyorsulásaként tapasztalunk meg, minthogy ott, ahol „normális” esetben a Vízöntő jegynek kellene lennie, „időszakadék” tátong, azaz egy dimenzió-váltás következik be! Ez az esztendős változásrendben is jól megtapasztalható az arra érzékeny egyén számára, de különösen a precessziós menetben válik meghatározóvá, mégpedig itt már az egész emberiség számára, mégpedig testig hatoló tapasztalásként. Nem véletlen a figyelmeztetés ugyanis: „hús és vér nem örökölheti Isten országát!” Természetesen az átellenes oldalon, az Oroszlán tájékán az idő „megnyúlásával” számolhatunk, azaz mintegy állni látszik az idő (aranykor!), ami úgy valósul, hogy e jegy dekanátusai (tíz napos egységei) szakaszosan átcsúsznak a két szomszédos jegybe. Ha most a dekanátusi rendet is figyelembe vesszük, akkor egy nagyon fontos észrevételt tehetünk: az Oroszlán-Vízöntő tengely is kirajzolja a Tejutat! Csakhogy ez nem a valóságos, azaz térbeli, tehát az égbolton beazonosítható Tejút, hanem egy időbeli/!/ Tejút! És e kettő kerül napjainkban egyre inkább fedésbe egymással! /lásd az ábrát!/
Az is jól látható, hogy az időbeli Tejút éppen fordított helyzetű a térbelihez képest, amennyiben szétágazása nem a Nyilasnál, hanem az Ikreknél érhető tetten (természetesen dekanátusi léptékben). Amikor e két tengely fedése teljessé lesz, különleges helyzet áll elő. A térbeli és időbeli Tejút átfedi egymást, ami azt jelenti, hogy a térbeli és időbeli működést generáló erők kerülnek egymással fedésbe, vagyis a téridő lenullázódik! Mégpedig éppen ott, ahol az ítélet-helyzetet jelző két Mérleg-dekanátus van! Ekkor a Nyilas csillagkép a két Ikrek-dekanátussal, az Ikrek csillagkép az Oroszlán jegy Nyilas-dekanátusával épp fedi egymást, ami a csillagmitológia „játékszabályai” szerint a szellemiség és a testiség átfedését, vagyis közvetlen átváltódását jelzi egymásba, azaz: a szellemből test, a testből szellem lesz, ami pedig maga az örök test, vagy fénytest!" http://www.magtudin.org/Born%20Gergely%20-%20Atilla.htm
Gönczi Tamás szerint az "élő táj"-al, vagyis a Pilissel párhuzamba állítható a Yucatán-félsziget, a maják birodalma, ahol egy nép tűnt el, vált fénnyé a legendák szerint (26. o.)
 
Nos Attila, akárcsak Tutanhamon a múlt-jelen-jövő-be, vagyis az időtlenségbe lett eltemetve, ugyanis az anyag birodalmában, az anyagi Univerzumban a lélek testbe van zárva, a tér és az idő foglya.
Tutanhamon sírkamrájában található üzenetet a jövő számára Cotterell kapcsolatba hozta a 2012-es napfoltciklus maximumával és a maja naptár lejártával. Számos kutató ezt az időpontot nevezi az átmeneti időszak, a 42 hónap keztdetének, mikor egy bizonyos útelágazáshoz ér az emberiség. Tutanhamon napsugár gallérján 398 gyöngy és 2 fémlemez lett elhelyezve, melyek így 400-at adnak ki. A 400-at pedig a napsugár gallér 360°-ával megszorozva 144000-et kapunk. Érdekes, hogy a 6 sorból álló napsugár gallérban a gyöngyök száma soronként 49-49-37-76-77-110, vagyis a 6. soré a 110, mely a legtöbb gyöngyöt tartalmazza. Meglepő és érdekes az is, hogy Tutanhamon kapcsolatba került a 110-es számmal 2011. április-májusában, ugyanis ez az időpont szorosan összekapcsolódott a 2012-es év végével (110-es cikkek alatt megtalálható). A 110-es szám az angolban pedig a TÉR ÉS IDŐ (TIME AND SPACE = 110) gemátriai megfelelője. Maurice Cotterell szerint (Tutanhamon próféciái) az első 6 csakra (6 gyöngysor/Tutanhamon napsugár gallér, Tutanhamon a 144. a sírban) szirmainak száma 144, a hetediké pedig 1000, melynek szorzata 144000. A misztikusok szerint, amennyiben az energiaközpontok egyensúlyban vannak, a csakrákból kisugárzó pozitív és negatív energiák, az ida és pingala kiegyenlítődnek. A test diffúz energiái egyesülnek (Szusumna), és a gerincvelőn át a fejtető csakrába áramlanak, megforgatják az 1000 szirmot, és fénnyé alakulnak. Az adeptus ekkor tiszta fényt sugároz magából. Ez azt jelenti, hogy az ember ekképp fénnyé, (kisbetüs) istenné válhat, egyikévé a kiválasztottaknak, kiknek "144000" van a homlokára írva. A fejtető neve pilis, amely maga a hetedik csakra, a koronacsakra, aminek neve az óind tradícióban Szahaszrára csakra, vagyis EZERSZÍRMÚ, aminek Magszíne az aranyszín. A Szahaszrára csakrában elérhető maga a halhatatlanság. Ha valaki eléri ezt a csakrát, az ismeret, a megismerő, a megismert tárgy mind eggyé és felszabadulttá, fénytermészetűvé válik.
Bruce Cathie fénysebességre vonatkozó számértékéből (144000 szögperc/s) Cotterell kiszámolta, hogy a fény a Földet 6.66-szor kerüli meg egy másodperc alatt. A 12-es tömegszámú szénatom 6 protont, 6 neutront és 6 elektront tartalmaz. Graham Hancock is leírja (Istenek kézjegyei 165.o.), hogy a teotihuacani Nappiramisnál napéjegyenlőségeknél egy árnyék fut végig a nyugati homlokzat alsó lépcsőin, mely a teljes árnyéktól a teljes megvilágításig 66.6 másodpercet vesz igénybe.
Vagyis az anyag, miként a katarok hitték, maga a gonosz, a negatív, míg Isten, a Fény világa a pozitív, ahová a negatív anyagnak vissza kell térnie. Az élet maga az iskola, az Univerzum (Egy verziója, Universe/Világ-EGYETEM/University), ahol az Istentől/Fénytől elszakadt lelkeknek tanulniuk kell, hogy ki tudjanak kerülni a karma kötelékéből, visszatérhessenek a Fénybe, maguk is fénnyé váljanak. Testünk és érzékszerveink visznek kísértésbe bennünket, a test az, amely vágyakozik, mely csak lemondással, mások iránti szeretettel, megértéssel küzdhető le. Elődeinket, a Szkítákat is úgy ismerteti a hagyomány, hogy egyszerűségükről és vagyontalanságukról is nevezetesek voltak, miként "Tejjel és mézzel táplálkoztak - írta Justinus. A Trója környéki mysosokról (szkíta rokon thrák törzs) írta Strabon, hogy Poseidonios szerint Istenfélő jámborságból tartózkodnak minden élőlénytől, így a háziállatoktól is, vagyis mézzel, tejjel és sajtal élnek. Strabon ugyanott a tejevőket, kancafejőket és vagyontalanokat a szkítákkal és szarmatákkal azonosítja, kik keveredtek a thrákokkal.
KELeten, amerre a Nap KEL, volt egy ember, akit Budhának neveztek el, mely név csak egy jelző, ami annyit jelent felébredt/megvilágosodott.
buddhabuddha 2
                 Radics Géza - Eredetünk és őshazánk 87.o.:
Amerikában van két, Kanadában egy Buda nevű helység, elnevezésük története bizonytalan, de valószínü, hogy magyaroknak van hozzá valamilyen köze. Nem valószínü viszont, hogy a középafrikai Budát magyarok alapították. Ugandában van Budalin, Indonéziában Rabuda, Raundában és Burundiban Budahunga nevű hegy, mely vidékén ilyen nevek találhatóak: Biabátor (falu), Bihari (folyó), Csángó (sziget), Csóka (patak), Csongor (patak). A legérdekesebb viszont Ausztrália északkeleti csücskétől keletre eső Laughlin szigetcsoport egyik tagjának, Budaduna nevű kis szigete (Lásd: a déli félteke 153. hosszúsági és a 9. szélességi kör délkeleti szögletében.)
Érdekes egybeesés ez a 153-as és 9-es szám a Dunával és Budával.
Berzsenyi Dániel: Prózai művek 281. o.:
Bukdozásaim haszon nélkül nem maradtak, sőt örömmel tapasztaltam, hogy mindenütt többet találtam, mint kerestem, elannyira, hogy csakhamar általláttam azt, hogy a magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja.
A pártus királyok fejükön viselték a koronájkra illesztett sólymot, annak jeléül, hogy Istentől rendelt hivatásuk a Szent Sólyom által megerősödött, bizonyítást nyert. A Pártus Birodalomban Jézust a "Fény Fiának" tekintették, akit évezredek óta a Szent Sólyom, a Turul jelképezett. Az edesszai sólymot Gönczi Tamás a "mennyei birodalomba" vezető Jézusként írja, akinek igéjét az "üdvösség kulcsának nevezik a gnosztikus evangéliumok. Jézus első jelképe Gönczi szerint nem a kereszt (Krisztus/Krszts/Keresztes), hanem a Szent Sólyom, mely nevet Jeruzsálem korábbi nevének is tartanak (Hierosolyma). Nyilvánvaló az összefüggés, hogy a Föld sötét erői éppen Jézus színeváltozásának napján, augusztus 6-án dobnak atomot a Hierosolyma névvel kapcsolatot mutató Hiroshimára, a felkelő Nap országában. Megemlítendő még, hogy az első nukleáris bomba robbantása a Trinity (Szentháromság) volt. A Trinity, Hiroshima és Nagaszaki robbantások 66 évre történtek a 2011-es évtől, mely a szívcsakra éve. A szívcsakra Magyarországon található, melynek hívószáma a 36-os, vagyis 6x6.
                    2012
Jézuskrsna
                            om
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 293
Tegnapi: 526
Heti: 293
Havi: 5 453
Össz.: 2 630 757

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: KÉK vagy SÁRGA 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »